تکرار تو...

دوباره عاشقی...

دوباره پیچ و تاب تن تو!

دوباره عشق...

دوباره خماره‌گی‌های منِ بی تو!

دوباره خیابان‌های پر شهوت ماندن

دوباره کوچه‌های پر خلوت رفتن!

...

دوباره عشق...

دوباره عاشقی...

دوباره سرمای دی ماه و طعم گس رژ لب صورتی!

/ 1 نظر / 14 بازدید

قول بده که خواهی آمد اما هرگز نیا! اگر بیایی همه چیز خراب میشود دیگر نمیتوانم اینگونه با اشتیاق به دریا و جاده خیره شوم من خو کرده ام به این انتظار به این پرسه زدن ها در اسکله و ایستگاه اگر بیایی من چشم به راه چه کسی بمانم؟